Vyhlášení druhého kola

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušné vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,
vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oboru 66-51-H/01 Prodavač, oboru 65-41-L/01
Gastronomie a oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Počet volných míst v oboru
Prodavač je 9. Počet volných míst v oboru Gastronomie je 10. Počet volných míst v oboru
Veřejnosprávní činnost je 10.

Stanovený den pro druhé kolo přijímacího řízení pro příslušné obory vzdělání je 23. 8. 2022 v 8:00 hod.

Součástí přijímacího řízení u oboru Gastronomie a Veřejnosprávní činnost je přijímací
zkouška ( viz. kritéria přijímacího řízení ). U oboru Prodavač se přijímací zkouška nekoná.
Dle § 3 a § 12, vyhlášky 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, je možno podat přihlášku do druhého kola
přijímacího řízení pro příslušný obor vzdělání nejpozději do 16. 8. 2022 a to osobně nebo
doporučenou poštou na sekretariát Střední školy Gemini Brno, příspěvkové organizace,
Vaculíkova 14, 638 00 Brno.