Historie školy

Myšlenka rodinné školy se zrodila v roce 1989. Zdálo se nám, že současné možnosti vzdělávání neumožňují dostatečně všem tělesně postiženým osobám připravit se profesně na vlastní život. Obzvláště pak těm, kteří svůj dosavadní život trávili v rozličných ústavech a zařízeních a většinou nepřišli do styku se situacemi běžného života (např. v rodině – rozhodování, domácí práce; ve společnosti – jednání na úřadech, v obchodech apod.). Obsah tehdejší koncepce RŠ těmto záměrům vyhovoval. Potvrdila se skutečnost, že když všichni studenti nemohou splnit veškeré požadavky stanovené osnovami, mohou alespoň získat mnoho pro svoji sebedůvěru, samostatnost a v neposlední řadě se naučí zapojovat do běžného života.

V roce 1993 se rodinná škola vyčlenila z areálu ÚSP Kociánka, jako samostatný právní subjekt. Dle vzoru západních zemí jsme se pokusili zřídit malé zařízení rodinného typu, ve kterém je výchovně – vzdělávací proces řízen nejen pedagogem (tj. přímé pedagogické působení učitele a vychovatele), ale i kladným příkladem provozních zaměstnanců.

Od školního roku 1994/95 škola prošla složitým vývojem, došlo ke změně vzdělávacích koncepcí i změně zřizovatele. SŠ pro TP GEMINI je od roku 2000 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

Poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením. Dále poskytuje školní stravování a zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování na internátě.

V současnosti lze na škole studovat tyto obory: Veřenosprávní činnost, Gastronomie a Prodavač a výrobce lahůdek.

Tyto obory umožňují zařadit do výchovně-vzdělávacího procesu značné množství postižené mládeže. Velkým přínosem a hlavně obrovskou výhodou je prostupnost v oborech umožňující studentům přejít z náročnějšího typu studia do typu méně náročného a naopak. Absolventi oboru veřejnosprávní činnost mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Po absolvování oboru s výučním listem mohou žáci pokračovat u nás nebo jinde v dalším středním vzdělávání.