Veřejnosprávní činnost

Název oboru: Veřejnosprávní činnost

Kód oboru: 68-43-M/01

Komu je studium určeno: absolventům ZŠ

ZPS: Ano

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Vyučované cizí jazyky: angličtina, němčina

Další vyučované předměty: Český jazyk a literatura, Veřejná správa, Právo, Ekonomika a sociální politika, Účetnictví, Veřejné finance, Hospodářská korespondence, Technika administrativy, Matematika, Občanská nauka, Aplikovaná psychologie, Písemná a elektronická komunikace, Informační a komunikační technologie, Základy přírodních věd, Historie české správy, Tělesná výchova

Forma přijímací zkoušky: písemný test

Obsah přijímací zkoušky: učivo ZŠ – matematika a český jazyk, motivační pohovor

Forma závěrečné zkoušky: maturitní zkouška

Typ dokladu o ukončení studia: vysvědčení o maturitní zkoušce

Profil absolventa
Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost disponuje kompetencemi pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech. Je připraven zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v oblasti hospodaření s majetkem obce, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů, agendu správních a samosprávných komisí. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením.
Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví, celní správě, ve vzdělávacích firmách a v různých nadacích. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru a má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.